如是

(sa) evam; thus, so; so it is; so let it be; such and such; (as)... so. Most of the sūtras open with the phrase[lang id =1028]如是我聞 or [lang id =1028]聞如是 Thus have I heard, i. e. from the Buddha.
* * *
如此的意思。

Dictionary of Buddhist terms. 2013.

Look at other dictionaries:

  • 如是 — 1.像這樣。 《禮記‧哀公問》: “君子言不過辭, 動不過則, 百姓不命而敬恭, 如是則能敬其身。” 宋 葉適 《送林子柄序》: “材之成者知其必能安於命, 不然, 不強售也。 嗚呼!能如是, 足矣。” 《紅樓夢》第一二○回: “下愚當時也曾與他往來過數次, 再不想此人竟有如是之決絕。” 老舍 《四世同堂》二九: “學生如是, 市民們就必更容易撕去臉皮, 苟安一時。” 2.佛教語。 印可、許可之辭。 《金剛經‧善觀啟請分》: “應如是住, 如是降伏其心。” 宋 蘇軾… …   Big Chineese Encyclopedy

  • 如是 — rúshì [so] 如此这么; 像这样 果如是, 是羿亦有罪焉。 明·马中锡《中山狼传》 如是, 则终身几无可问之事。 清·刘开《问说》 …   Advanced Chinese dictionary

  • 如是 — 拼音: ru2 shi4 解释: 如此。 孟子·梁惠王上: “诚如是也, 民归之。 ”红楼梦·第一二○回: “下愚当时也曾与他往来过数次, 再不想此人竟有如是之决绝。 ” …   Taiwan national language dictionary

  • 如是 — 拼音:ru2 shi4 如此。 孟子·梁惠王上: “誠如是也, 民歸之。” 紅樓夢·第一二○回: “下愚當時也曾與他往來過數次, 再不想此人竟有如是之決絕。” …   Taiwan traditional national language dictionary

  • 如是 — にょぜ【如是】 〔仏〕 (1)〔このように, の意〕 経文の最初に使われる言葉。 釈迦の言葉を信じて従うという意味を含むとされ, 経文の重要な要素。 (2)天台宗の中心的教義の一つで, 現象こそが真理にほかならないことを示す言葉。 → 十如是 (3)「そのとおり」と相手の言うことを承認する言葉。 印可の言葉。 …   Japanese explanatory dictionaries

  • 如是我聞 — (如是我聞, 如是我闻) 1.佛經開卷語。 傳說 釋迦牟尼 滅後, 弟子們匯集他的言論, 因 阿難 為佛侍者, 所聞最多, 就推他宣唱佛說, 他以“如是我聞”開場, 意為我聞佛如此說。 “如是”, 指經中的內容;“我聞”, 指 阿難 親自聽聞。 着此一句, 以昭信實。 見《佛地經論》卷一。 清 龔自珍 《妙法蓮華經四十二問》之三一: “《見寶塔品》以爾時二字發端耶?答: 必有如是我聞, 必有序法會云云, 必有當說《妙法蓮華經》云云, 譯主欲衍尾, 因刪之矣。” 姚雪垠… …   Big Chineese Encyclopedy

  • 如是我闻 — (如是我聞, 如是我闻) 1.佛經開卷語。 傳說 釋迦牟尼 滅後, 弟子們匯集他的言論, 因 阿難 為佛侍者, 所聞最多, 就推他宣唱佛說, 他以“如是我聞”開場, 意為我聞佛如此說。 “如是”, 指經中的內容;“我聞”, 指 阿難 親自聽聞。 着此一句, 以昭信實。 見《佛地經論》卷一。 清 龔自珍 《妙法蓮華經四十二問》之三一: “《見寶塔品》以爾時二字發端耶?答: 必有如是我聞, 必有序法會云云, 必有當說《妙法蓮華經》云云, 譯主欲衍尾, 因刪之矣。” 姚雪垠… …   Big Chineese Encyclopedy

  • 如是我闻 — (如是我闻, 如是我聞) rú shì wǒ wén 【典故】 如是: 指佛经经文内容如此; 我闻: 阿难自称我闻之于佛。 佛教传说, 后为佛经开卷语。 【出处】 《佛地经论》一: “如是我闻者, 谓总显己闻, 传佛教者言如是事, 我昔曾闻如是。” ~: 一时, 佛在舍卫国, 祇树给孤独园, 与大比丘众, 千二百五十人俱。 (姚雪垠《李自成》第二卷第三十一章) …   Chinese idioms dictionary

  • 如是我聞 — (如是我闻, 如是我聞) rú shì wǒ wén 【典故】 如是: 指佛经经文内容如此; 我闻: 阿难自称我闻之于佛。 佛教传说, 后为佛经开卷语。 【出处】 《佛地经论》一: “如是我闻者, 谓总显己闻, 传佛教者言如是事, 我昔曾闻如是。” ~: 一时, 佛在舍卫国, 祇树给孤独园, 与大比丘众, 千二百五十人俱。 (姚雪垠《李自成》第二卷第三十一章) …   Chinese idioms dictionary

  • 如是我闻 — ★佛地经论一卷二页云:论曰:如是我闻者:谓总显已闻。 传佛教者,言如是事、我昔曾闻。 如是总言,依四义转。 一、依譬喻,二、依教诲,三、依问答,四、依许可。 依譬喻者:如有说言:如是富贵、如毗沙门。 依教诲者:如有说言:汝当如是读诵经论。 依问答者:如有说言:如是我闻如是宣说。 依许可者:如有说言:我当为汝如是而思,如是而作,如是而说。 或许可言:是事如是。 有义:此中唯依许可。 谓结集时,诸菩萨众咸共请言:如汝所闻,当如是说。 传法菩萨,便许彼言:如是当说,如我所闻。… …   Chinese law dictionary (法律词典)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.